Zimowa Sesja na Szczyrbskim Jeziorze - Tatry

Asia & Adam, Słowacja, Tatry, Szczyrbskie Jezioro. Grudzień 2020.

📷 ⛰️ 🌞 ☃️ ❄️

W mój park, ubie­lon śnież­nym zimy kwie­ciem,
Przyj­dziesz wśród ci­szy nocy księ­ży­co­wej
I wte­dy z wiel­kich pła­tów snie­gu sple­ciem
Wień­ce na na­sze za­my­ślo­ne gło­wy;
A gdy mi du­szę mi­ło­ścią wzbo­ga­cisz,
Pój­dzie­my błą­dzić gdzieś wśród sen­nych za­cisz,
Gdzieś w oszro­nio­ne sre­brzy­ście za­to­ki,
Gdzie w lo­dach pło­ną tę­czo­we świa­teł­ka,
Gdzie ser­cem spo­kój owła­da głę­bo­ki,
Gdzie du­sza ni­g­dy pła­czem smut­ku nie łka.

Wiem, że nie­próż­no bie­gnę w dal oczy­ma,
Bo ty mu­sisz, ja­sna i świe­tla­na.
A przyj­dziesz zimą, boś nie­po­ka­la­na,
A taka czy­sta i bia­ła jak zima.
Po mlecz­nej dro­dze gwieź­dzi­ste­go mia­łu,
Któ­ry mróz roz­siał dia­men­tów iskrzy­cą
Po śnież­nej rów­ni roz­rzut­ną pra­wi­cą,
Przyj­dziesz z od­da­li, ci­cho i po­ma­łu.

(…)
 

Leopold Staff